1. Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat,  beneficiază de tarif redus cu50% pentru transportul feroviar intern : 50% (Bilet + Tichet), la toate categoriile de trenuri,  clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic, mai puţin la vagoanele de dormit şi cuşeta.

Pentru tarife click aici

Elevii orfani, cu cerințe educaționale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru  transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.

Documentul care conferă dreptul la facilitate este:

- carnetul de elev care va avea înscris pe prima filă CNP-ul elevului sau adeverinţa doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și copia certificatului de naștere , după caz, care vor fi vizate pentru anul şcolar în curs de către conducătorii unităţilor de învăţământ.

- pentru elevii orfani, cu cerințe educaționale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, carnetul de elev , la rubrica ”mențiuni” unitatea de învățământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.

2. Studenţii români/străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență – licență,

master, doctorat, în institutiile de învățământ superior acreditate din România, beneficiază de gratuitate la transport feroviar intern : (Bilet + Tichet) gratuit, la toate categoriile de trenuri, clasa a-II-a, în tot cursul anului calendaristic.

Documentele care conferă dreptul la facilitate sunt  legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi pentru anul universitar și act de identitate (CI/Pașaport).

Daca numele din legitimatia de transport nu coincide cu numele din cartea de identitate (din cauza schimbarii de nume prin casatorie, divort etc), studentul este obligat sa dovedeasca ( cu acte) ca este una si aceeasi persoana in ambele inscrisuri .

Până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, care până la data intrării în vigoare a normelor metodologice nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/ gratuitate la transport, documentul va fi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi, din care să rezulte că beneficiază de prevederile HG 42/2017.

Tarife diferenta clasa (studenti / elevi cu cerinte speciale) click aici.