1. Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat,  beneficiază de tarif redus cu50% pentru transportul feroviar intern : 50% (Bilet + Tichet), la toate categoriile de trenuri,  clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic, mai puţin la vagoanele de dormit şi cuşeta.

Pentru tarife click aici

Elevii orfani, cu cerințe educaționale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru  transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.

Documentul care conferă dreptul la facilitate este:

- carnetul de elev care va avea înscris pe prima filă CNP-ul elevului sau adeverinţa doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și copia certificatului de naștere , după caz, care vor fi vizate pentru anul şcolar în curs de către conducătorii unităţilor de învăţământ.

- pentru elevii orfani, cu cerințe educaționale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, carnetul de elev , la rubrica ”mențiuni” unitatea de învățământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.

2. Studenţii români/străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență – licență,

master, doctorat, în institutiile de învățământ superior acreditate din România, beneficiază de gratuitate la transport feroviar intern : (Bilet + Tichet) gratuit, la toate categoriile de trenuri, clasa a-II-a, în tot cursul anului calendaristic.

Documentele care conferă dreptul la facilitate sunt legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi pentru anul universitar și act de identitate (CI/Pașaport/Permis şedere).

 

Daca numele din legitimatia de transport nu coincide cu numele din cartea de identitate (din cauza schimbarii de nume prin casatorie, divort etc), studentul este obligat sa dovedeasca (cu acte) ca este una si aceeasi persoana in ambele inscrisuri .

 

Până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii - înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, care până la data intrării în vigoare a normelor metodologice nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/ gratuitate la transport, documentul va fi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi (din care să rezulte că beneficiază de prevederile HG 42/2017) şi un act de identitate respectiv carte de identitate, paşaport sau permis de şedere.

 

      Extras din HG 42/2017, art 3 alin (5) si (7):
     În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/abonamente lunare gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.
     În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere/gratuitate în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.
 

Tarife diferenţă clasă (studenţi / elevi cu cerinţe speciale) click aici.

 

 Informaţi-vă cu privire la condiţiile de achiziţionare/utilizare (click aici) a legitimaţiilor de călătorie, modificare (click aici) sau renunţare la călătorie (click aici).