ELEVII din învăţământul obligatoriu, profesional — inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.
Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cuşetă sau la clasa I, toate categoriile de elevi vor plăti integral următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cuşetă, după caz.
Achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie cu reducere 50%, a abonamentelor lunare pentru elevi şi a legitimaţiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport, de la personalul de tren şi on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie, în funcţie de posibilităţile şi reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.
Eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum şi a legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi gratuite se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind operatorii de date cu caracter personal, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie. Pentru elevii care beneficiază de gratuitate, în carnetul de elev la rubrica „menţiuni", unitatea de învăţământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.
La verificarea legalităţii călătoriei în tren, conform reglementărilor în vigoare, elevii vor prezenta legitimaţia de călătorie/abonamentul lunar, carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport; elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor prezenta numai legitimaţia de călătorie şi carnetul de elev.
Dacă, în tren, elevii fie nu prezintă documentele prevăzute în HG 42/2017, fie prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ de apartenenţă, respectiv adeverinţe, precum şi alte documente şcolare sau carnete de elev nevizate pentru anul şcolar în curs sau care nu prezintă menţiunea privind gratuitatea, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie/abonament şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar.
În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/ abonamente în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor suplimentare se va imputa posesorului de carnet de elev sau reprezentantului său legal.
 
STUDENŢII români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă — licenţă, master, doctorat — În instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau rutele călătoriilor.
Achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie/abonamente lunare gratuite pentru studenţi se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport, de la personalul de tren sau on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie, în funcţie de posibilităţile şi de reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.
Pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie/ abonamente lunare gratuite, studenţii poartă responsabilitatea documentelor prezentate, cât şi a datelor declarate în sistemul de achiziţionare on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie.
În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/ abonamente lunare gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.
În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere/gratuitate în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.
La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii vor prezenta legitimaţia de călătorie reducere/gratuit pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs sau adeverinţa de student şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport.
Dacă, în tren, studenţii fie nu prezintă documentele prevăzute în HG 42/2017, fie prezintă alte documente eliberate de instituţiile de învăţământ superior, de apartenenţă sau prezintă legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar.
În cazul în care, în tren, sunt depistaţi călători care sunt în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin, acestea vor fi reţinute de către organele de control şi vor fi înapoiate instituţiilor de învăţământ superior de apartenenţă, iar călătorii vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport şi a legislaţiei în vigoare.
 
 
Extras din HG nr. 42/2017 - aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 01 februarie 2017